# 1:100000

نقشه زمین شناسی رقومی (GIS) با مقیاس 1:100000

لیست نقشه های موجود Name نام Ali Haji علی حاجی Pars Abad پارس آباد Gushlu گوشلو Siyah Cheshmeh سیه چشمه Maku ماکو Poldasht پلدشت Khoda Afarin خدا آفرین Aslanduz اصلاندوز Zivar زیور Bileh savar بیله سوار Dizaj دیزج Khoy خوی Qareh Ziya قره ضیاء Jolfa جلفا Seyed Rud سید رود Varzaqan ورزقان Kalibar کلیبر Lahrud لاهرود Razi رضی Qatur قطور Salmas سلماس Tasuj تسوج Marand مرند Tabriz تبریز Khajeh خواجه Ahar اهر Meshkin Shahr مشکین شهر Ardebil اردبیل Astara آستارا Nazli نازلی Qazneyn غزنین Tutli توتلی Qolaman غلامان Dustan دوستان Gangajin گنگجین Orumiyeh ارومیه Azar ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 598 بازدید

نقشه توپوگرافی دو بعدی (2D) با مقیاس 1:100000

لیست نقشه های موجود 4866 6358 6245 6746 7149 4868 6359 6246 6747 7243 4869 6361 6247 6748 7244 4964 6362 6248 6749 7245 4967 6452 6249 6843 7246 4968 6458 6345 6844 7247 4969 6459 6346 6845 7248 5062 6462 6347 6846 7249 5063 6560 6348 6847 7343 5064 6562 6349 6848 7344 5066 6658 6445 6849 7345 5067 6659 6446 6943 7346 5068 6660 6447 6944 7347 5161 6662 6448 6945 7348 5162 6663 6449 6946 7349 5163 6750 6544 6947 7441 5164 6758 6545 6948 7442 5165 6759 6546 6949 7443 5263 6760 6547 7043 7444 5264 6762 6548 7044 7445 5359 6763 6549 7045 7541 5362 6858 6643 7046 7542 5366 6859 6644 7047 7543 5462 6860 6645 7048 7544 5463 6861 6646 7049 7545 5562 6862 6647 7143 7641 5563 6863 6648 7144 7642 5662 6958 6649 7145 7643 5957 6959 6743 7146 7644 6258 6960 6744 7147 7645 6262 6147 6745 7148  
/ 0 نظر / 125 بازدید